hits

APs nye asylpolitikk: alle skal med!

kommentarer

Asylinstituttet skal være en siste skanse for de med behov for beskyttelse, ikke en visummulighet for de som ønsker å innvandre til Norge av andre grunner.

 

Det som venstresiden imidlertid nå gjør, er å implementere et gammelt AP motto i norsk asylpolitikk: alle skal med! Uavhengig av behovet for beskyttelse, skal nå alle med.

 

Norge har en politikk hvor de med krav på beskyttelse kan få asyl. En helt avgjørende side av dette, er at de som ikke har krav på beskyttelse er nødt til å forlate Norge. De som nekter å forlate Norge til tross for avslag, sendes ut med tvang. Dette ble ikke alltid fulgt opp tidligere, men etter at FrP og Høyre kom i regjering har utsendelser av de med ulovlig opphold i Norge blitt satset sterkt på.

 

I dag har Stortinget har stemt over et forslag fra SV om å stanse alle returer til Afghanistan. Arbeiderpartiet fremmet også et eget forslag om å stanse returer og på nytt vurdere sakene til en del mindreårige som allerede har fått endelig avslag. Dette er et sterkt uheldig signal å sende til alle personer uten krav på beskyttelse som vurderer å legge ut på turen til Europa eller allerede oppholder seg i andre land og vurderer å komme til Norge.

 

Det er også en meget farlig vei å gå dersom vi går bort fra prinsippet om at personer som kommer fra steder i et land hvor det er mulig å oppholde seg trygt i andre deler av landet, såkalt internflukt, likevel skal få opphold i Norge.

 

Det er nesten ingen andre land som mener Afghanistan er så utrygt at de ønsker å stoppe alle returer. SVs forslag går imidlertid ikke kun ut på å stanse tvangsreturer. Forlaget til SV går også ut på å å stoppe assistert retur, altså frivillig retur til Afghanistan. Dette til tross for at mange afghanere har returnert frivillig til Afghanistan fra nabolandene de siste årene.

 

Det kanskje sterkeste virkemiddelet norske politikere har i asylpolitikken er de politiske signalene de velger å sende ut i den store verden. Da Jonas Gahr Støre i 2015 fra talerstolen på

Arbeiderpartiets landsmøte inviterte 10 000 flyktninger til Norge, kunne vi noen måneder senere under flyktningkrisen se asylsøkere på grensen til Kirkenes bruke denne invitasjonen som grunn for at de kom til nettopp Norge.

 

Politiske signaler fungerer meget raskt, og når ut til både de med og de uten krav på beskyttelse. Partiene som nå velger å sende ut et signal om asylsøkere vil få bli i Norge uavhengig av behovet for beskyttelse, må ta innover seg konsekvensen av det de gjør.

 

Å sende et signal om at asylsøkere fra Afghanistan uten krav på beskyttelse i Norge ikke sendes ut, selv om faglige vurderinger tilsier at det er trygt, vil kunne få store konsekvenser for antallet personer uten krav på beskyttelse som kommer til Norge.

 

Under arbeidet med ny utlendingslov skrev Stoltenberg-regjeringen følgende i proposisjonen til Stortinget. Jeg anbefaler Ap, SV og SP å lese disse usedvanlige kloke ordene fra seg selv enda en gang:

 

«Det kan riktignok tenkes andre situasjoner hvor det kan bli fremmet ønske om at departementet/statsråden skal utsette iverksettingen av negative vedtak, for eksempel fordi ulike aktører på feltet mener at UDI og UNE tar feil i sine vurderinger av den generelle sikkerhetssituasjonen i asylsøkeres hjemland mv. Departementet mener at det også i tilfeller som dette vil stride mot gjeldende styringsforhold om politiske myndigheter skal ha adgang til å instruere om utsatt iverksetting.»